Vissza a tetejére

Alapszabályunk

Alapszabályunk

A MAGYAR HIPNÓZIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

amellyel a Fővárosi Bíróság által 3576 sorszám alatt nyilvántartásba vett – az 1989. évi II. törvény alapján létrejött, majd közhasznú szervezetként működött tovább, azzal, hogy jelenleg nem közhasznú szervezet. A jelen módosítással pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény  (Ptk.), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek  működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve, alábbi tartalommal fogadták el az alapszabályt.

A legutóbbi módosított alapszabály szövegéhez képest a változásokat dőlt betűvel, aláhúzva tartalmazza ezen  egységes szerkezetű szöveg  

 

I.

Az Egyesület adatai

1./  Az Egyesület neve: Magyar Hipnózis Egyesület

   Az Egyesület rövidített neve: MHE

    Az Egyesület angol neve:   Hungarian Association of Hypnosis

    Az Egyesület német neve:  Ungarische Gesellschaft für Hypnose

    Az Egyesület francia neve:  Assotiation Hongroise d’Hypnose

2./  Az Egyesület székhelye: 1064 Budapest, Izabella u. 46. (1384 Budapest, Pf. 755.)

3./ Az Egyesület honlapjának címe: www.hipnozis-mhe.hu

4./ Az Egyesület alapításának éve: 1991.

II.

Az Egyesület célja, jogállása, besorolása

1./ Az Egyesület célja:

 – a hipnózis-kutatásban, illetve a hipnózis terápiás alkalmazásában működő szakemberek alap- és továbbképzése, tömörítése, érdekeik védelme, szakmai igényeik képviselete, a hipnózis szakmai hitelének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles közvélemény előtt,

– biztosítani a hipnózissal foglakozó szakemberek szakmai képzését, illetve továbbképzését, valamint megfogalmazni az ezen szakemberektől elvárt szakmai követelményeket,

– ösztönözni a hipnózissal kapcsolatos tudományos tevékenységet, kutatásokat, szakmai megbeszéléseket, publikációkat, és elősegíteni, hogy ezek mind magasabb színvonalat érjenek el,

– nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeket szervezni,

– követni a hipnózissal kapcsolatos hazai, illetve külföldi eredményeket, azokat szakmai körökben terjeszteni, oktatni, akkreditált képzéseket szervezni,

– hipnoterapeutákat és a hipnózist, valamint a szuggesztív technikákat saját szakterületükön alkalmazó szakembereket képezni,

– a hipnózis módszer alkalmazásával egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végezni, valamint tanácsokat adni és információt nyújtani,

– saját, belső terjesztésű tájékoztató kiadványt megjelentetni Hipno-Info címen,

– a hipnózis kutatásához, illetve terápiás alkalmazásához kapcsolódó más szakmákkal és tudományágakkal együttműködést kialakítani,

– ápolni a nemzetközi szakmai kapcsolatokat, különös tekintettel a Nemzetközi Hipnózis Társaságra, valamint az Európai Hipnózis Társaságra, melyeknek az MHE, mint nemzeti társaság tagszervezete. Az MHE elősegíti, hogy tagjai külföldi továbbképzéseken vegyenek részt, illetve külföldi kollegákat fogadjanak. Az MHE a különböző nemzeti hipnózis társaságokkal is tartja a kapcsolatot,

– kapcsolatot létesíteni mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását,

– az Egyesület működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket biztosítani.

Az Egyesület biztosítja, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.

Az Egyesület az Egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem osztja fel tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttat.

Az Egyesület befektetetési tevékenységet csak a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján végezhet.      

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem lehet színlelt, azaz nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az állapítható meg, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. Az egyesületi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat foglalkoztathat, megbízási szerződéseket köthet.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2./ Az Egyesület jogállása, a képviseleti és a bankszámla feletti rendelkezési jog:

Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott, céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, képviseletére az elnök, a titkár és a gazdasági vezető önállóan jogosult.

Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség három tagból áll: az elnök, a titkár és a gazdasági vezető.

Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési joga az elnöknek, a titkárnak illetve a gazdasági vezetőnek van olyan módon, hogy közülük minden esetben két személy együttes aláírására van szükség.

3./ Az Egyesület által végzendő tevékenységek a fenti célok megvalósítása érdekében

 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
 2. Tudományos tevékenység, kutatás.
 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

III.

Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  aki ill. amely az Egyesület célkitűzéseivel egytért, továbbá az alapszabályba foglalt rendelkezéseket elfogadja.

1./ Az Egyesület tagsági formái – a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján:

 1.  rendes tagok
 2.  pártoló tagok
 3.  tiszteletbeli tagok
 4.  örökös tiszteletbeli elnök
 1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan hipnózisban kiképzett – a Magyar Hipnózis Egyesület Tanulmányi Bizottsága által elfogadott képzést igazoltan elvégzett – orvosi, fogorvosi vagy pszichológusi diplomával rendelkező magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá más, nem magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.
 1. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki ill. amely az Egyesület célkitűzéseit támogatja.
 1. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává az a természetes személy választható, aki az Egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló szakmai tevékenységet fejtett ki. A tiszteletbeli tag személyéről a Közgyűlés dönt.
 1. Az Egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé az Egyesület egykori elnöke választható meg. Az örökös tiszteletbeli elnök személyéről a Közgyűlés dönt.

Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.

2./ A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése:

Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A tagság felvétellel keletkezik, és a tag kilépésével, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, a tag kizárásával, illetve a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján, jogi személy tagok pedig képviselőik útján gyakorolják.

a./ A tagsági jogviszony keletkezése:

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

Az egyesületi tagságot a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben a felvételt jogi személy kéri – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként, és ki jár el az egyesületi tagként a nevében. A nyilatkozatot az Egyesület titkárságára kell benyújtani.

A rendes tagok és a pártoló tagok felvételének kérdésében a Közgyűlés a következő rendes ülésén, vagy az Elnökség dönt egyszerű szótöbbséggel.   

A tiszteletbeli tagot és az örökös tiszteletbeli elnököt a Közgyűlés kéri fel, és – amennyiben az érintett elfogadja a felkérést – egyszerű szótöbbséggel választja meg.

b./ A tagsági viszony megszűnése:

– a tag kilépésével,

– a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,                     

– a tag kizárásával

– a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

Ha a tag nem felel meg a jelen alapszabályban meghatározott feltételeknek , az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.

Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgyűlés határozatát súlyosan, vagy ismételten megsérti.

Az alapszabály, illetve a közgyűlési határozat súlyos megsértésének minősül, és kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével, feltéve, hogy a hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon – póthatáridő tűzésével, és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történt figyelmeztetéssel felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, amely felszólítás a póthatáridőn belül eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a közgyűlésre – igazolható módon – azzal a figyelmeztetéssel kell meghívni, hogy a szabályszerű meghívás ellenére történő távolmaradása a közgyűlés megtartását, és a kizárási eljárás lefolytatását, továbbá a határozathozatalt nem akadályozza. A közgyűlésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. A közgyűlésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.  A tag kizárást kimondó határozatot írásba kell  foglalni és indokolni kell, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségéről a tájékoztatá. Az írásba foglalt határozatot – igazolható módon – a meghozatalától számított 8 napon belül igazolható módon kézbesíteni kell az érintett tagnak.

3./  A rendes  tag jogai és kötelezettségei:

     Jogok:

a./ Tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, a vezető szervek választásában, a határozatok meghozatalában, jogosult a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, javaslatokat tenni és észrevételeket tenni.

b./ Észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben.

c./ Jogosult részt venni az Egyesület tevékenységeiben, rendezvényein.

d./ Választhat és választható, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

e./ Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja.

f./ Kaphatja az Egyesület belső terjesztésű tájékoztató kiadványát, a Hipno-Info-t.

g/ Jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

A tag a közgyűlésen szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

     

     Kötelezettségek:

Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

a./ Az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseinek betartása, részvétel az Alapszabályban megfogalmazott feladatok megvalósításában, a kötelezettségek teljesítése.   

b./ Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban önként vállalt feladatok teljesítése, az Egyesület célkitűzéseinek elősegítése.

c./ A vezető szervek határozatainak betartása

d./ Tagdíjfizetés.

e./ A titkár tájékoztatása  az Egyesület nyilvántartásában szereplő adatainak változásáról.

f./ A szakmai etikai követelmények betartása.

4./ A pártoló tag jogai és kötelezettségei:

A pártoló tagnak szavazati joga nincs, tisztségre nem választható.

Jogok:

a./ Tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen.

b./ Észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesülettel kapcsolatos szakmai kérdésekben, az Egyesület működésével kapcsolatban.

c./ Az Egyesület belső terjesztésű tájékoztató kiadványát, a Hipno-Info-t 2 rendes tag írásbeli ajánlása alapján  megkaphatja.

Kötelezettségek:

a./ Az Alapszabály betartása.

b./ Az Egyesület céljai megvalósításának elősegítése

c./ A vállat anyagi vagy egyéb támogatás teljesítése.

d./ A titkár tájékoztatása  az Egyesület nyilvántartásában szereplő adatainak változásáról.

5./ A tiszteletbeli  tag jogai és kötelezettségei:

A tiszteletbeli tag tisztségre nem válaszható, szavazati joga nincs.

Jogok:

a./ Tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen.

b./ Észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesülettel kapcsolatos szakmai kérdésekben, az Egyesület működésével kapcsolatban.

c./ Kaphatja az Egyesület belső terjesztésű tájékoztató kiadványát, a Hipno-Info-t.

Kötelezettségek:

a./ Az Alapszabály betartása.

b./ Az Egyesület céljai megvalósításának elősegítése

c./ Az Egyesület erkölcsi támogatása.

d./ A titkár tájékoztatása  az Egyesület nyilvántartásában szereplő adatainak változásáról.

6./ Az örökös tiszteletbeli elnök – a tiszteletbeli tagokat megillető jogokon felül – jogosult tanácskozási joggal részt venni a Vezetőség ülésein. Kötelezettségei azonosak a tiszteletbeli tagokéval.

IV.

Az Egyesület szervei

Az Egyesület szervei a Közgyűlés, az Elnökség és a felügyelő bizottság.

A./ Közgyűlés

1./ Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll. A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vehetnek részt.

A Közgyűlésre – a helyszín és az időpont megjelölésével – minden tagot írásban kell meghívni, a részvételre jogosultakat ugyancsak írásban kell értesíteni. A meghívónak tartalmaznia a napirendi pontokat, akként, hogy a meghívott tisztában legyen azzal, hogy miről fog dönteni a közgyűlés.

2./ A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. A rendes közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Vezetőség bármikor összehívhat rendkívüli Közgyűlést.  Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt jogszabályban erre feljogosított szerv elrendeli ill. kezdeményezi.

3./ A közgyűlés nem nyilvános. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, kérdéseket feltenni, észrevételeket, javaslatokat tenni, felszólalni, a rendes tag gyakorolhatja szavazati jogát. A közgyűlésen a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

4./ A Közgyűlést az elnök írásban hívja össze. Az összehívás akkor szabályszerű, ha az elnök a tagokat és az érdekelteket az ülés helyszínéről, időpontjáról és napirendi pontjairól legalább 30 nappal korábban értesíti. A közgyűlés helyszíne az Egyesület székhelye, amelyet a meghívóban fel kell tüntetni, ha ennek akadálya van, az akadály közlésével együtt kell megjelölni a másik helyszínt.

A közgyűlési meghívót az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

5./ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (legalább 50 %+1 fő). Ha a szabályosan összehívott Közgyűlés a megjelentek alacsony száma miatt nem határozatképes, legkésőbb 30 napon belüli időpontra – ugyanazon napirendi pontokkal – új közgyűlési időpontot kell kitűzni. Ez az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a fent megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívták.

6./ A Közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással a rendes tagok közül megválasztja a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt, továbbá két szavazatszámlálót, majd dönt a napirendi pontokról.

 1. A szavazatokat – az igen, a nem és a tartózkodó szavazatokat – a szavazatszámlálók számolják meg, és közlik a levezető elnökkel, aki kihirdeti azt a közgyűlésen. A jegyzőkönyvvezető rögzíti a szavazás adatait és annak eredményét.

8./ A Közgyűlésen azok a rendes tagoktól és az Egyesület szervétől származó indítványok tárgyalhatók, melyek a Közgyűlés előtt legalább 8 nappal az Egyesület titkárához beérkeztek. A napirend tárgyában a közgyűlést összehívó szerv, vagy személy jogosult dönteni. Ha a jogosult nem dönt, vagy elutasítja azt, akkor a napirend elfogadása előtt a Közgyűlésen dönt róla

9./  A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető ír alá, és a Közgyűlésen megválasztott két tag aláírásával hitelesít.

8./ A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A tisztségviselők megválasztásakor, tagfelvételi és kizárási ügyekben, ha a szavazásra jogosultak 1/3-a ezt indítványozza, a Közgyűlés titkos szavazással dönt. A tisztségviselők megválasztásához a jelenlévő tagok igen szavazatának 2/3-a szükséges. Ha egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok 2/3-ad részét, új fordulót kell tartani.

Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok 2/3-ának igen szavazata szükséges. Az Egyesület céljának megváltoztatásához az Egyesület összes tagja 2/3-ának igen szavazata szükséges.

9./A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a./ az alapszabály módosítása, illetve az Egyesület egyéb szabályzatainak megalkotása, módosítása

b./ az Egyesület megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása,

c./ a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

d/ az éves  költségvetés elfogadása,

e/az éves beszámoló, ezen belül az ügyvezető szervnek (elnökség) az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása.

f/ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban áll az Egyesülettel,

g/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével és – ha van – a felügyelő bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt,

h/ a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésről való döntés

i/ a felügyelő bizottság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása

j/ha szükséges, a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

k/ végelszámoló kijelölése

l/ határoz az Elnökség által előterjesztett ügyekben, kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni.

m/ meghatározza az Egyesület feladatait.

n/./ Dönt a tagok által beterjesztett javaslatokról, indítványokról.

p./ Háromévi időtartamra megválasztja az Egyesület testületeit, a vezetőséget és a tisztségviselőket: az elnököt, az alelnököt, a titkárt, a gazdasági vezetőt. Dönt a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása kérdésében.

r./ Meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét.

s./ Dönt a hatáskörébe tartozó tagfelvételi, felmondási  és kizárási ügyekben.

t./ Dönt az állandó bizottságok létrehozásáról.

u./ 3 éves időtartamra megválasztja az állandó bizottságok elnökét és tagjait.

ü./ Az Egyesület működésének biztosítása érdekében – feladataik meghatározásával – más állandó bizottságot is létrehozhat.

B./ Elnökség

Az Elnökség (ügyvezetés) feladatkörébe tartozik:

a/ az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,

b/ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

c/ az éves költségvetés előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

d/ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó közgyűlési hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala, és végrehajtása,

e/az egyesületi jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

f/ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

g/ az ügyvezető szerv (Elnökség)  által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,

h/ részvétel a közgyűlésen, válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

i/ a tagság nyilvántartása,

j/ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a vezetése,

k/ az egyesület működésével kapcsolatos okiratok megőrzése,

l/ az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,

m/ az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.  

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület tevékenységét. Dönthet minden olyan ügyben, amely – jogszabály vagy alapszabály rendelkezése alapján – nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Dönt a hazai és nemzetközi szervezetekbe való delegálásról, valamint a szakmai konferenciákon és eseményeken az Egyesületet képviselő tag személyéről.

Ellátja az állandó és ideiglenes bizottságokkal kapcsolatban a közgyűlés által rábízott feladatokat.

A Vezetőség a folyamatos működés érdekében a feladatok egy részének végrehajtásával vezetőségi tagokat bízhat meg.

A Vezetőség az egyesület könyveinek vezetésével könyvelőt, a pénzkezelésre – szükség esetén – pénztárost bíz meg, és a gazdasági vezetőn keresztül rendszeresen beszámoltatja.

1./ Az Elnökség 3 tagból áll: az elnök, a titkár és a gazdasági vezető. Állandó meghívott az elnökség üléseire a tiszteletbeli elnök és további két – erre a feladatra választott – rendes tag, akik, az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. Az elnökség ülésére – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok is meghívhatók. Az elnökség ülésén az állandó bizottságok elnökei és a felügyelő bizottság tagjai részt vehetnek. Az ülés időpontjáról minden érdekeltet igazolhatóan értesíteni kell. Az Elnökség az Elnökét maga választja.

2./ Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az üléseket az elnök hívja össze. Az összehívás akkor szabályszerű, ha a tagok és az értesítendő személyek legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt írásban értesülnek az ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult vezetőségi tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség ülései a tagok számára nyilvánosak.

Határozatképtelenség esetén az Elnökséget – legkésőbb 18 napon belül – ismételten össze kell hívni.

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek. Intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.

C:/ A vezető tisztségviselőkre, a határozathozatalra és a nyilvántartásra vonatkozó speciális szabályok:

Sem a Közgyűlés, sem a vezetőség határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.8:1 § 1. pontja), élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó ) a határozat alapján

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül
 3. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak, a tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

4./ A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyveket és a nyilvántartásokat, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelése a titkár feladata.

5./ A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a döntést követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

6./ Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.

7./ Az Egyesület honlapján és a Hipno-Info-ban nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működési módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

D./ Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai: az elnök, a titkár, és a gazdasági vezető. Megbízatásuk a megválasztás napjától számított 3 évre szól.

Az Elnök:

 1. Hatásköre:

a./ Képviseli az Egyesületet, vezeti a Közgyűlést, a vezetőség üléseit

b./ a vezetőség két ülése közötti időszakbakban, a titkárral egyetértésben intézkedik halaszthatatlan ügyekben

c./ Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett a titkárral vagy a gazdasági vezetővel együttesen

d./ Irányítja az Egyesület működését

e./ Összehívja az Elnökség üléseit

2./ Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár, illetve a gazdasági vezető (ebben a sorrendben) helyettesíti.

Az Elnök eseti szakmai kérdésekben a titkáron és a gazdasági vezetőn kívül helyettesítésével más rendes tagot is megbízhat.  

A Titkár:

Hatásköre:

a./ Képviseli az Egyesületet

b./ Folyamatosan intézi ill. vezeti az Egyesület operatív munkáját

c./ A vezetőség két ülése közötti időszakban, az elnökkel egyetértésben intézkedik   halaszthatatlan ügyekben

d./ Előkészíti a vezetőségi ülések napirendjére tűzött ügyeket

e./ Vezeti az előírt nyilvántartásokat

f./ Tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról

g./ Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett az elnökkel vagy a gazdasági vezetővel együttesen

A gazdasági vezető:

a./ Gondoskodik a pénztárnak az Egyesület szabályzatában foglaltak szerinti kezeléséről

b./ Gondoskodik a bevételek kezeléséről és a kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről

c./ Folyamatos kapcsolatot tart fenn az Egyesület könyvelését végző személlyel vagy társasággal

d./ Felügyeli a pénztáros munkáját, beszámoltatja.

e./ Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett az elnökkel vagy a titkárral együttesen.

Felügyelő Bizottság

Az Egyesület tagságának létszáma a száz főt meghaladja a Ptk. 3:82. §-a alapján felügyelő bizottság működik az Egyesületnél.

1.A felügyelő bizottság feladata az egyesületi szervek , valamint a jogszabályok , az alapszabály és az egyesületi határozatok  végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

2/ Az Egyesület gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről az 1. pontban írt esetben 3 tagú Felügyelő Bizottság gondoskodik. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja meg. Megbízatásuk a megválasztásuktól számított 3 évig tart.

3/Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a/ az Elnökség elnöke vagy tagja,

b/az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c/ az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást,

d/az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

e/ az Egyesület könyvvizsgálója.

   

4/ A Felügyelő Bizottság

 1. jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az Egyesület céljainak megvalósulását, gazdálkodási tevékenységének szabályszerűségét veszélyeztetve látja, vagy ha erre az Egyesület Közgyűlése vagy a vezetőség felkéri;  
 2. jogosult a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást és felvilágosítást kérni;
 3. jogosult az Egyesület üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés, utalványozás rendjét megvizsgálni;
 4. köteles az Egyesület működését, és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve átfogóan vizsgálni;
 5. véleményezi az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést;
 6. az Egyesület működésével kapcsolatos tapasztalatairól szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal írásban beszámol a Közgyűlésnek.

5/ A Felügyelő Bizottság feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli a vezetőséggel. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezetőségi üléseken.

6/A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább két ülést tart. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is összehívható.

A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tagja kezdeményezheti, amelynek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül az elnök köteles eleget tenni.

 1. A Felügyelő Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Működésének egyéb szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendjében maga állapítja meg.
 1. A Felügyelő Bizottság köteles a Vezetőséget tájékoztatni és a vezetőségi ülés, illetve szükség szerint a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése, vagy a következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezetőség vagy a Közgyűlés döntését teszi szükségessé, továbbá, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel..

9/ A vezetőségi ülést, illetve a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Ennek eredménytelen eltelte után az összehívásra a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működlés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget.

A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

10/ A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az az Egyesület cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti tiszteletdíjban, részesülhetnek, valamint a szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt tarthatnak, melynek feltételeiről a Közgyűlés dönt.

VI.

Az Egyesület gazdálkodása

1./Az Egyesület bevételei:

a./  a tagdíjak

b./ az önkéntes hozzájárulások, adományok, támogatások,

c./ az Egyesület rendezvényeinek bevétele

d./ az Egyesület gazdálkodásából származó egyéb  bevételek.

Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből ill. vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek és ráfordításainak nyilvántartása elkülönülten történik.

2./ Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetése alapján önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

Kifizetések két utalványozásra jogosult vezetőségi tag együttes aláírása alapján, bármely jogszerű és alapszabálynak megfelelő formában és célra teljesíthetők.

3./ Az Egyesület megszűnése esetén a Ptk. 3:83-87. §-ait kell alkalmazni. Vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.

4/ Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatt kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag, vagy az érvényesítheti, akinek részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha let volna vagyona, el kellett volna adni.  

VII.

Vegyes rendelkezések

1./ Az Egyesület akkor szűnik meg, ha a Közgyűlés 2/3-os többséggel így dönt. Az Egyesület akkor is megszűnik, ha a Bíróság feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.

2./ Az Egyesület tagja a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, melynek alapszabályát  és egyéb szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Egyesület a Magyar Pszichiátriai Társaság Hipnózis Szekciójának jogutóda.

3./ Az Alapszabályban, illetve más szabályokban összefoglalt rendelkezések értelmezésére az Elnökség is jogosult. Az Elnökség állásfoglalása valamennyi tagra nézve kötelező.

Amikor az alapszabály írásbeli közlést ír elő, vagy azt, hogy igazolhatóan kell közölni, akkor ezen a postai úton, tértivevénnyel történő kézbesítés mellett az elektronikus úton való közlést is érteni kell, amennyiben az érintett visszaigazolja azt, ilyen lehet még a személyes átadása az okiratnak, amelyet az érintett aláírásával igazol. Ha nem kell igazolni a közlést, akkor az Egyesület honlapján történő közzétetel is közlésnek minődül.

4./ Ezt az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2004. május hó 22-én fogadta el, s ugyanezen a napon lépett hatályba. Utoljára módosította a közgyűlés a 2016. december hó 09. napján.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az ECTV és a CNytv. szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2016. December hó 09,. napján

                                        Dávid Tamás

                                        MHE elnöke

Az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglaltam Budapesten 2017. január hó 31. napján

Budapest, 2017. január hó 31. napján

                                                                            Dávid Tamás

                                                                                 elnök

                                                     

Az egységes szerkezetbe foglalásra az alapszabály 2016. december hó 09.napján kelt módosításai miatt került sor, amely módosítások az Alapszabály IV./A. pontjának felvezető szövegében, a I.,II/1-2 pontjában, a III. pontjában, a IV/A.,B.,C., D. pontjaiban, a V. pont felvezető szövegében, a V/1. pontban, a VI/4. pontban találhatók, amelyek az egységes szerkezetű Alapszabályban dőlt betűkkel, és aláhúzással   vannak beépítve.

Budapest, 2017. január hó 31. napján

                                                                                 Dávid tamás

                                                                                     elnök

Záradék: Mint a kérelmező képviselője a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy a létesítő okirat (Alapszabály) egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2017. január hó 31. napján

                                            

                                                                    Dávid Tamás    

                                                                          Elnök