Vissza a tetejére

Egyesületünkről

Cím: 1064 Bp. Izabella u. 46.
Közösségi adószám: 19664943-1-42
Számlaszám: 11702081 21455027
Bank: OTP

Az Egyesület célja, jogállása, besorolása

 1. Az Egyesület célja:

  • a hipnózis-kutatásban, illetve a hipnózis terápiás alkalmazásában működő szakemberek alap- és továbbképzése, szakmai közösségbe vonása, érdekeik védelme, szakmai igényeik képviselete, a hipnózis szakmai hitelének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles közvélemény előtt,

  • biztosítani a hipnózissal foglalkozó szakemberek szakmai kiképzését, illetve továbbképzését, valamint megfogalmazni az ezen szakemberektől elvárt szakmai követelményeket,

  • ösztönözni a hipnózissal kapcsolatos tudományos tevékenységet, kutatásokat, szakmai megbeszéléseket, publikációkat, és elősegíteni, hogy ezek mind magasabb színvonalat érjenek el,

  • nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeket szervezni,

  • követni a hipnózissal kapcsolatos hazai, illetve külföldi eredményeket, azokat szakmai körökben terjeszteni, oktatni, akkreditált képzéseket szervezni,

  • hipnoterapeutákat és a hipnózist, valamint a szuggesztív technikákat saját szakterületükön alkalmazó szakembereket képezni,

  • a hipnózis módszer alkalmazásával egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végezni, valamint tanácsokat adni és információt nyújtani,

  • saját, belső terjesztésű tájékoztató kiadványt megjelentetni HipnoInfo címen,

  • a hipnózis kutatásához, illetve terápiás alkalmazásához kapcsolódó más szakmákkal és tudományágakkal együttműködést kialakítani,

  • ápolni a nemzetközi szakmai kapcsolatokat, különös tekintettel a Nemzetközi Hipnózis Társaságra, valamint az Európai Hipnózis Társaságra, melyeknek az MHE, mint nemzeti társaság tagszervezete. Az MHE elősegíti, hogy tagjai külföldi továbbképzéseken vegyenek részt, illetve külföldi kollégákat fogadjanak. Az MHE a különböző nemzeti hipnózis társaságokkal is tartja a kapcsolatot.

  • kapcsolatot létesíteni mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását,

  • az egyesület működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket biztosítani.

  Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.

  Az Egyesület gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt kizárólag az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

  Az Egyesület befektetési tevékenységet csak a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján végezhet.

  Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem lehet színlelt, azaz nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az állapítható meg, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

  Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. Az egyesületi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat foglalkoztathat, megbízási szerződéseket köthet.

  Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytathat. Szervezete minden párttól független. Pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el. Országgyűlési, valamint megyei és fővárosi önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

 2. Az Egyesület jogállása, a képviseleti és a bankszámla feletti rendelkezési joga

  Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök, az alelnök és a titkár önállóan jogosult. Az Egyesületet alapítói önkéntesen hozták létre, demokratikus önkormányzattal rendelkezik.

  Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési joga az elnöknek, a titkárnak illetve a gazdasági vezetőnek van oly módon, hogy közülük minden esetben két személy együttes aláírására van szükség.